PUBLICATION

2022-23

SAMETI Book

2018-19

 1. Agriculture Govt Schemes

 2. Agricultural Scheme Folder

 3. Kisan Single Window Centre

 4. Kisan Call Centre

 5. Bijopchar Pumplet

 6. Mitti Janch

 7. Multiple Farming

 8. Prakhand Krishi Choupal

 1. SAMETI AT A GLANCE

 2. SAMETI NEWS (JUNE' 2003 ISSUE)

 3. SAMETI NEWS (DECEMBER' 2003 ISSUE)

 4. "SAMETI News: the 6ht Newsletter published (Dec' 2005 Issue)

 5. "SAMETI News: the 5th newsletter Published (June'05 issue).

 6. TORIA & RAI KI KHETI – NATP-ITD TECHNICAL BULLETIN

 7.  FARMING PRACTICES BASED CALENDAR -2004

 8. DHAN KI UNNAT KHETI – NATP- ITD TECHNICAL BULLETIN

 9. ANNUAL REPORT- 2003-04  

 10. Annual Report (2006-07)

 11. Integrated Fish Management.- Hindi

 12. Cultivation of Banana ( Based on Tissue Culture)- Hindi

 13. Success Stories of NATP- ITD, Jharkhand - English.

 14. Training Book on " Management & Extension of Agriculture Technology" in Hindi

 15. Operational skills in Computer for District level officers.

 16. SAMETI Agro-Tech Calender-2005 (Hindi).

 17. Mushroom Production.

 18. Sabji Utpadan Ki Unnat Taknik.

 19. Vagyanic Taknik Se Dhan Ki Kheti.

 20. Khad Aur Urbarak.

 21. MadhuMakhi Palan.

 22. PRA Technique.

 23. Preservation of important vegetables & fruits of Jharkhand.

 24. Gair Paramparak Postik Khadya Utpad (Technical Bulletin-Hindi)

 25. Sustainable Development of Horticulture Crops in Jharkhand-Recommendation

 26. ATMA- Zila Star Par Krishi Prasar Ka Naya Ayam (Hindi)

 27. Fasalo Me Kit Prabandhan (Hindi)

 28. Krishi Chetra Me Suchna Prodyogiki Bikas Ke Naya Ayam.(Hindi).

 29. Jharkhand me Adrakh Ki Kheti.(Technical Folder- Hindi)

 30. Jharkhand me Til Ki Kheti.(Technical Folder- Hindi)

 31. Jharkhand me Tisi Ki Kheti.(Technical Folder- Hindi)

 32. Jharkhand me Sarguja Ki Kheti.(Technical Folder- Hindi)

 33. Jharkhand me Soybean ki Kheti.(Technical Folder- Hindi)

 34. Jharkhand me Masur Ki Kheti.(Technical Folder- Hindi)

 35. Jharkhand me Chane Ki Kheti.(Technical Folder- Hindi)

 36. Jharkhand me Suryakukhi ki Kheti (Technical Folder- Hindi)

 37. Arhar Ki Vigyanic Kheti (Technical Folder-Hindi)

 38. Jharkhand me Kharif Moongfali Kheti ki Unnat Taknik (Technical Folder-Hindi)

 39. Unnat Taknik for Moong Ki Kheti (Technical Folder- Hindi)

 40. Jharkhand me Kusum ki Unnat Kheti  (Technical Folder- Hindi)

 41. Development of Organic Farming in Jharkhand (Review Articles)

 42. Principles & practices of Sericulture

 43. Organic Farming & Bio Dynamic Agriculture  (Training Resource Book)

 44. Jharkhand Jaibik Kheti Yojan-Internal Control System (Hindi)

 45. Sabji Utpadan Ke Unnat Taknik(Revised)

 46. Jharkhand Me Unnat Kele abong Bans Ki Kheti

 47. Jharkhand me Arandi Ke Kheti Ki Unnat Taknik abong Upoyogita

 48. Haldi Ki Kheti

 49. Masala Utpadan Ki Unnat Taknik

 50. Amlya Mruda Me Chuna Ka Pryog abong Prabandhan

 51. Phallo abong Sabji Ka Parirakhan

 52. Kisan Mela - Margdarsika.

 53. Kisan Call Center (Hindi)

 54. Samikit Posok Tatyo Prabandhan (Hindi)

 55. Fallo Ki Bagh Prabandhan Ki Unnat Taknik

 56. Commercial Nursery Establishment & Management (Hindi)

 57. Phullo Ki Kheti

 58. Murgiya ke Parjibi Rog- Karan awong Nidan (Hindi)

 59. Drip Sichai- Eak Dakhya Sichai Bidhi (Hindi)

 60. Falo Ka jirnodhar

 61. Soil Solarization

 62. Jharkhand Ke Patharo Me Alu Ki Utpadan Taknik

 63. Kam Lagat Bale Jibanopojogi Fasalo Ka Bizotpadan

 64. Krishi Bipanan Babyastha Me Sudhar

 65. Ausodhiya abong Sugandhita Podho Ki Pryodogiki

 66. Babycorn ki Safal Kheti Ki Unnat Taknik

 67. Barsim - Ek Posthik Hara Chara

 68. Jharkhand Me Jaibik Krishi Ki Sambhanaya

 69. Annual Training Calendar (2007-08)

 70. Fullo Ki Bebsayak Kheti

 71. Ausodhiya abong Sugandhya Podho ki Bebsayak Kheti

 72. Bato Bato me Mushroom Utpadan